CIB

Олон улсын жишигт нийцсэн зээлийн мэдээллийн сангийн цогц үйлчилгээг 2015 оноос нэвтрүүлэхээр ажиллаж байна

Зээлийн мэдээллийн сангийн систем

Монгол улсын санхүүгийн салбарын зээлийн тогтолцоог дараагийн шатанд хүргэхийн тулд зээлийн эрсдэлийг тооцоолох боломжийг бүрдүүлэх зээлийн мэдээллийн цахим нэгдсэн сан